2018 / Valokeilassa

Digitalisaatio monimuotoistaa suhdetta yleisöön

Emma Harju

Kulttuuritoimijoiden digitaaliset yleisötyön muodot ja kehittämistarpeet on selvitetty. Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena osallistaa yhä laajempia yleisöjä kulttuurilaitosten toimintaan.

Digitalisaatio on muuttanut monin tavoin vuorovaikutuksen ja osallistumisen muotoja kulttuuriperintöalalla. Uudet digitaaliset toimintatavat ja palvelut ovat monimuotoistaneet kulttuuriin osallistuvan yleisön roolia, mikä mahdollistaa kulttuuriperintöorganisaatioille aiempaa vuorovaikutteisemman yhteyden niiden palveluita käyttäviin yleisöihin. Eri alojen kulttuuritoimijoiden digitaalisen yleisötyön muotoja ja toiminnan kehittämistarpeita kartoitettiin vuodenvaihteessa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen verkkokyselyllä.

Verkkokyselyn tuloksia

Kyselyyn vastanneet kulttuuritoimijat suhtautuivat digitalisaatioon pääosin myönteisesti. Digitaalisen yleisötyön tärkeimpinä tavoitteina pidettiin yleisöpohjan monipuolistumista ja laajasti saavutettavia palveluita. Kaikki kyselyyn vastanneista toimijoista hyödynsivät digitaalisia keinoja ja kanavia yleisötyöhön liittyvässä toiminnassa. Etenkin sosiaalista mediaa käytettiin runsaasti.

Digitaalisten keinojen käyttö painottui viestintään ja markkinointiin, kun taas yleisöjen aktiiviseen osallistumiseen perustuvia toimintatapoja oli kehitetty vähemmän. Museot käyttivät digitaalisuutta laajasti myös sisältöjen avaamiseen ja jakamiseen. Tiedon lisääntyessä kulttuuritoimijat voivat kehittää digitaalisia toimintatapojaan yleisöjen vuorovaikutteisia osallistumisen mahdollisuuksia yhä vahvemmin painottaen.

Toimialojen välillä ilmeni kyselyssä vain vähän eroja. Myös digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen liittyvät haasteet olivat pitkälti yhteisiä. Merkittävimpinä haasteina pidettiin resurssipulaa sekä ajan ja osaamisen puutetta. Toiminnan kehittämisessä korostuivat erityisesti yhteistyön ja verkostojen sekä tiedonvaihdon ja osaamisen kehittäminen.

Digitaalisen yleisösuhteen kehittäminen edellyttää kulttuuritoimijoilta uusia valmiuksia ja uudenlaista osaamista. Jotta digitaalisuuden mahdollisuudet yleisöpohjan laajentamisessa ja monipuolistamisessa sekä yleisösuhteen syventämisessä voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää, on digitaalista toimintaa kehitettävä koko organisaation laajuisesti.

Digitaalisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet myös kulttuuriorganisaatioiden perinteisiin rooleihin ja työnkuviin. Yleiset käsitykset digitalisaation vaikutuksista olivat verkkokyselyn perusteella kahtalaisia, ja esimerkiksi digitalisaation vaikutuksista palveluiden tasaveroiseen saatavuuteen sekä kulttuurin kokemisen tapoihin oltiin osin vastakkaistakin mieltä. Kaiken kaikkiaan digitalisaatio nähtiin kuitenkin mahdollisuutena osallistaa yhä laajempia yleisöjä kulttuurilaitosten toimintaan mitä erinäisimmin keinoin.

Digitaaliset Keinot Kulttuurialan Toimijoiden Yleisötyössä
Digitaaliset keinot kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä. Kaikki toimialat. Vaihtoehdon valinneiden vastaajien määrä (kpl), n=148. Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, CC BY 4.0..

Uutta ja vanhaa: digitaalinen yleisösuhde kulttuuriperintöalalla?

Museoiden kasvavat kävijämäärät osoittavat, että ainutkertaisille kulttuuriperintösisällöille on kysyntää. Digitaalisia palveluita ja toimintatapoja kehittämällä kulttuuriperintöorganisaatiot voivat toimia sekä laadukkaan sisällön tarjoajina että aktiivisina osallistajina, jotka mahdollistavat yleisöille laajan osallistumisen kulttuuriperinnön sisältöjen määrittelyyn, esittämiseen ja käyttöön. Yleisöjen käyttämiä alustoja ja kanavia hyödyntämällä toimintaa voidaan kehittää kohderyhmälähtöisesti sekä mahdollistaa yleisöjen osallistuminen matalalla kynnyksellä.

Kulttuuriperintöalalla digitalisaation mahdollisuuksiin on tartuttu jo hanakasti. Museoissa on viime vuosina toteutettu monia digitaalisiin toimintatapoihin perustuvia osallistavia hankkeita, joissa mahdollisuus osallistua kulttuuriperinnön sisältöjen määrittelyyn ja vuorovaikutteiseen kokemiseen on tuotu yhä useamman ulottuville. Mittavat digitointihankkeet ja laajan uudelleenkäytön sallivin lisenssein tarjolle tuodut kulttuuriperintöaineistot tavoittavat entistä laajempia yleisöjä sekä vahvistavat kulttuuriperinnön asemaa moniarvoisen ja avoimen yhteiskunnan voimavarana.

Digitalisaation myötä monimuotoistuva yleisösuhde avaa mahdollisuuksia osallisuuden ja osallistumisen edistämiseksi myös tulevaisuudessa.

Digitaalisten Toimintatapojen Kehittämistarpeet
Digitaalisten toimintatapojen kehittämistarpeet.
Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, CC BY 4.0.
Digitalisaation Mahdollisuudet Kulttuurialalla
Digitalisaation mahdollisuudet kulttuurialalla.
Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, CC BY 4.0.

Lisätietoa:

Verkkokysely toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshanketta ”Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”, jossa tuotetaan tietoa organisaatioiden käytännöistä, haasteista ja tarpeista kehittämistoiminnan tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on parantaa kulttuurin sisältöjen, palveluiden ja toimijoiden läsnäoloa verkossa sekä lisätä osallisuutta ja osallistumista digitaalisten keinojen avulla.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshankkeesta: http://minedu.fi/artikkeli/-/a...

Lähteet:

Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisötyö, opetus- ja kulttuuriministeriö 2018. Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0 https://creativecommons.org/li... ). https://minedu.fi/documents/14...

Verkkokyselyn data on julkaistu Excel-muodossa Avoindata.fi -palvelussa: https://www.avoindata.fi/data/...