2019 / Valokeilassa

CultureLabs – osallistavasti moninaisen kulttuuriperinnön jäljillä

Suvi Sillanpää

CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella vuosina 2018-2021 toteutettava hanke, jossa on mukana kahdeksan organisaatiota Italiasta, Espanjasta, Kreikasta, Isosta-Britanniasta ja Suomesta. Suomesta mukana on Museovirasto, jossa toteutuksesta vastaavat Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö.

CultureLabs-hankkeessa kehitetään menetelmiä ja toimintatapoja osallistavaan kulttuuriperintötyöhön maahanmuuttajaryhmien kanssa. Yhteistyö eri alojen organisaatioiden välillä on keskeisessä roolissa, ja erityisesti kiinnitetään huomiota digitaalisten työkalujen ja materiaalien käyttöön. Hankkeessa tuotetaan kaikille avoin CultureLabs-verkkoalusta, joka tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja tukea osallistavien sekä yhteistyöhön perustuvien hankkeiden toteuttamiseen.

Apua ja tukea kaivataan lisää

Hankkeessa on kyselyiden ja haastattelujen avulla kartoitettu sekä eri alojen organisaatioiden että maahanmuuttajataustaisten kokemuksia yhteistyöstä kulttuuritoiminnassa. Lisäksi eri maissa on käyty laajasti keskusteluja niin kansalaisjärjestöjen, julkisen sektorin kuin kulttuurilaitostenkin kanssa. Tulokset ohjaavat CultureLabs-alustan ja hankkeen sisältöjen suunnittelua.

Kulttuuriperintötoimijat kaipaavat työnsä tueksi lisää avointa kokemusten vaihtoa sekä tehokkaita tapoja kerätä palautetta osallistavissa projekteissa ja arvioida tuloksia. Osallistavissa projekteissa haastaviksi on koettu muun muassa kielierot sekä yhteyden saaminen ja suhteen ylläpito maahanmuuttajayhteisöihin.

Kehittämiskohteena nähdään myös kulttuurien välisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen organisaatioissa. Pienemmät yhdistykset ja järjestöt tarvitsisivat lisää resursseja kulttuuriyhteistyöhön, ja kulttuurihankkeisiin osallistuvat maahanmuuttajat toivovat, että heitä kuunnellaan aidosti toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Cl Nettisivu1 Web

Suomen-pilotissa lähtökohtana kulttuuriperinnön merkitys ja muutos

Kartoitusten tulosten, sidosryhmäkeskustelujen sekä co-creation-työpajojen pohjalta hankkeessa on siirrytty osallistavien pilottien suunnitteluun ja toteutukseen Suomessa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa.

Museoviraston Kuvakokoelmien toteuttamaan pilottiin tavoitellaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia naisia, venäjänkielisiä sekä somalitaustaisia osallistujia. Pilotissa käytetään olemassa olevia kuva-aineistoja, joiden lisäksi pilottiin osallistuvat tuottavat uutta kuva-aineistoa osaksi kansalliskokoelmia.

Aineistojen kautta tarkastellaan kulttuuriperinnön merkitystä sekä muutosta ja pyritään sitä kautta lisäämään suomalaisten ja Suomessa asuvien eri kulttuuritaustaisten ryhmien tietoisuutta toistensa kulttuuriperinnöstä. Tuotettavat sisällöt suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa ja heidän kiinnostuksenkohteidensa pohjalta.

Culturelabs Valokuvat Poydalla

Turvallinen tila tarinoille ja tulkinnoille

CultureLabs-hankkeen lähestymistavassa on keskeistä luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Suhteiden rakentamiseen ja sen tapoihin kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Osallistujia rohkaistaan työpajoissa ja tapaamisissa ilmaisemaan omia näkemyksiään mahdollisimman avoimesti.

Tarinankerrontaa käytetään menetelmänä luomaan tilaa moninaisille tulkinnoille kulttuuriperinnöstä ja kuvista. Tarinankerronnan avulla myös jaetaan kokemuksia ja kuullaan osallistujien kiinnostuksenkohteista, ja ne ohjaavat toiminnan suunnittelua eteenpäin. Lisäksi osa osallistujien omakohtaisista tarinoista dokumentoidaan myös hankkeen lopussa tuotettaviin teoksiin ja luoviin töihin.

Hankkeen raportit ja tulokset kootaan CultureLabs-alustalle. Hankkeen aikana sen edistymistä voi seurata verkkosivulta ja Facebookissa.

Asiasanat: kulttuuriperintö, CultureLabs, maahanmuuttajat

Culturelabs Valokuvat